معرفی

مشخصات فردی

فریال نصرتی نیا

نام - نام خانوادگی : فریال   نصرتی نیا

پست الکترونیکی : f_nosrati@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی شیمی
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی شیمی طراحی فرایندها
رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی شیمی - طراحی فرایندها
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

معاونت پژوهشی دانشکده فنی و مهندسیعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی شیمی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 10

سمت اجرایی در دانشگاه : هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

فریال نصرتی نیا
فریال نصرتی نیا

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^